Univerzitní mateřská škola je primárně určena k využívání pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně.

Možná vazba dětí na MENDELU - hodnotící kritéria přijímání do předškolního zařízení

 1. Oba rodiče jsou zaměstnáni na MENDELU

 2. Jeden z rodičů je zaměstnanec MENDELU

 3. Jeden nebo oba prarodiče jsou zaměstnanci MENDELU

 4. Jeden nebo oba rodiče studují na MENDELU (ve všech stupních vzdělávacích programů)

 5. Ostatní

 

Při přijímání dětí do mateřské školy:

  1. Nebude vyjmuta žádná forma zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouva na dobu neurčitou, pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti uzavřená nejméně na 6 měsíců, na 40 hod. měsíčně)
  2. Nebude upřednostňováno žádné pracoviště MENDELU
  3. Budou přijímány děti dle kritéria 5 jedině v případě, kdy kapacita mateřské školy po řádném zápise nebude plně naplněna = 40 dětí.

 

Do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně jsou přijímány děti splňující kritérium 1 - 4 ve věku od 3 let (eventuálně děti, které dovrší  3 let v daném školním roce) a to do doby než nastoupí povinnou školní docházku.

 

Do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně jsou přijímány děti splňující kritérium 5 ve věku od 3 let (eventuálně děti, které dovrší 3 let v daném školním roce) na dobu určitou.

 

V případě, že rodinný příslušník dítěte ztratí v průběhu školního roku příslušnost k MENDELU, nemá tato skutečnost vliv na předškolní docházku dítěte.

 

Do předškolního zařízení jsou povinně přijaty děti:

 

1. které mají povinnou předškolní docházku bez ohledu na vazbu na MENDELU.

2. Sourozenci  již dříve přijatých dětí

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Děti mohou být přijímány i v průběhu roku pokud není naplněna kapacita mateřské školy (40 dětí)

 

MAP II Publicita projektu Publicita projektu