Vážení rodiče,

dle pokynu Manuálu MŠMT vydaného k 24. 8. 2020 do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění. Jelikož by se nám tato situace velmi špatně posuzovala a zbytečně bychom vystavovali provoz MŠ možným rizikům, rozhodla jsem se, že na místo plánované rodičovské schůzky konané v prostorách v MŠ, Vás budu z hlediska prevence o důležitých věcech týkajících se průběhu nového školního roku 2020/21 informovat e-mailem.

Doba koronaviru nám přinesla velmi přísná opatření v oblasti hygieny a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců. Ministerstvem školství a zdravotnictví je doporučováno minimalizovat pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy, bylo by proto vhodné předem dle potřeby si telefonicky sjednat termín požadované schůzky a podle podmínek lze uskutečnit i venku.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy. Dítě není vpuštěno do budovy školy v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost je nutné oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

V této souvislosti Vás žádám o nahlášení případných změn v e-mailových a tel. kontaktech a doporučuji rozšířit seznam pověřených osob pro případ náhlého vyzvednutí dítěte z MŠ – zplnomocnění.

Organizace školního roku 

Provoz MŠ 7:00 – 16:30 hod., ale budeme požadovat nejpozdější příchod do 9:00 hod. (svačina).

PRAVIDLA DOCHÁZKY

Povinná školní docházka

Děti s povinnou předškolní docházkou se podle zákona musí souvisle vzdělávat 4 hod. tzn., že pro ně je docházka povinná od 7:30 hod.

CO DÁT DĚTEM pří zahájení docházky S SEBOU DO MŠ:

 • uzavíratelnou plastovou láhev na pití, zřetelně podepsanou
 • pohodlné oblečení do třídy
 • oblečení na ven
 • bačkůrky (sandálky) s pevnou patou (ne s černou podrážkou)
 • náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)
 • oblečení na spaní (pyžamo) VŠECHNY VĚCI PROSÍME PODEPSAT!
 • batůžek
 • rouška v batůžku

Oblečení (i to náhradní) u některých dětí nemá vhodnou velikost. V případě, že je oblečení malé, děti si jej neumí svléknout ani obléknout, jelikož je jim těsné! Děti jsou ve školce po všech stránkách vedeny k samostatnosti při oblékání, hygieně, stravování, úklidu hraček, péči o své věci atd.), tak jim to prosím usnadněte. :) 

MAP II Publicita projektu Publicita projektu