Zápis na školní rok 2024/25

8. 5. 2020 -

Pokyny pro rodiče a dokumenty ke stažení.

Univerzitní mateřská škola je soukromá firemní mateřská škola, která je primárně určena k využívání pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně, ale v případě volné kapacity slouží i širší veřejnosti.   Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Děti mohou být přijímány i v průběhu roku, pokud není naplněna kapacita mateřské školy /43 dětí/. K docházce se přijímá dítě, které je samostatné v hygieně, dokáže přiměřeným způsobem komunikovat, vyjádřit svá přání a potřeby a je řádně očkováno dle aktuálně platného českého dětského očkovacího kalendáře.

Zápis bude probíhat ve dnech  2. - 10. května 2024.  Děti budou zapisovány k docházce do UMŠ dle předem stanovených kritérií. 

Vazba dětí na MENDELU - hodnotící kritéria přijímání do předškolního zařízení

 1. Oba rodiče jsou zaměstnáni na MENDELU

 2. Jeden z rodičů je zaměstnanec MENDELU

 3. Jeden nebo oba prarodiče jsou zaměstnanci MENDELU

 4. Jeden nebo oba rodiče studují na MENDELU (ve všech stupních vzdělávacích programů)

 5. Ostatní - dle věku dítěte (pokud dojde ke shodě, rozhoduje losování)

 

Při přijímání dětí do mateřské školy:

 1. Nebude vyjmuta žádná forma zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouva na dobu neurčitou, pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti uzavřená nejméně na 6 měsíců, na 40 hod. měsíčně)
 2. Nebude upřednostňováno žádné pracoviště MENDELU
 3. Budou přijímány děti dle kritéria 5 jedině v případě, kdy kapacita mateřské školy po řádném zápise nebude plně naplněna = 43 dětí.

 

 • Vše vyplňujte, prosím, čitelně

 

Podání žádosti 1 zde o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID schránky
 2. e-mailem hrasekms@mendelu.cz  (pokud je to možné, s ověřeným elektronickým podpisem)
 3. poštou (UMŠ Hrášek, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno, prosíme ne doporučeně), nebo vložením do schránky
 4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě (tel. 737 513 376)

Preferujeme doručení datovou schránkou nebo e-mailem.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování včetně PSČ
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola - UMŠ Hrášek, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování včetně PSČ

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pro doložení rodného listu dítěte platí, že stačí odeslat jeho prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ  podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře. 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:doloží potvrzení od ošetřujícího lékaře (2. strana evidenčního listu).

Vedle dokladu o očkování (dětský očkovací kalendář 3 zde) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. V případě přijetí do školky pak musí s aktuálním datem doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění  4 zde

 

Děti jsou přijímány dle Kritérií pro přijímání dětí do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně  5 zde

O (ne)přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován telefonicky, e-mailem nebo písemným rozhodnutím.

Příspěvek na vzdělávání činí 4 000.- Kč/ měsíc, stravné 63.- Kč/den. Strava  (včetně bezlepkové) je dovážena z menzy v areálu Kolejí Jana Ámose Komenského a splňuje všechny požadavky zdravé výživy dle nejmodernějších výzkumů a Doporučení ke Spotřebnímu koši a byla nastavena a schválena nutriční specialistkou. 

 Potvrzený evidenční list 6 zde, vyplňte na přední straně (kromě tabulky),  na zadní straně  doložte potvrzení  lékaře a podepište.

 

PROČ HRÁŠEK?

 • Jsme školka 21. století – vzdělávací nabídka v naší školce stojí na moderních vzdělávacích principech
 • Zaměřujeme se na environmentální výchovu a rozvoj IT dovedností, do vzdělávací nabídky vhodně zapojujeme moderní digitální techniku
 • Nabízíme kroužky Lesáček, pohybově – taneční kroužek, logopedický kroužek a  anglický jazyk.
 • Absolvujeme množství kvalitních vzdělávacích akcí během školního roku ve školce i mimo školku
 • Dvoutřídní moderní školka rodinného typu
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor s respektujícím přístupem k dětem, individualizace vzdělávání.
 • Zajišťujeme  individualizovaný přístup k dětem. Pracujeme na rozvoji dětí na základě pedagogické diagnostiky. 
 • Zázemí Mendelovy univerzity v Brně jako zřizovatele poskytuje vysokou míru pomoci a podpory své firemní mateřské škole.

 

 

Webové stránky školy – nové  budou postupně doplněny a aktualizovány:

https://mshrasek.mendelu.cz/

www.hrasekms.cz

 

Facebook – Hrášek mateřská škola:

https://www.facebook.com/hrasek.materskaskola

 

Kontaktní údaje:

 

UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HRÁŠEK MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Mgr. Martina Schoříková, ředitelka školy

mobil 737 513 376

hrasekms@mendelu.cz 
IČO: 71 342 338
https://mshrasek.mendelu.cz/

ID schránky: wmvmcug

MAP II Publicita projektu Publicita projektu