MŠMT - NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

  • Přistoupilo se ke zrušení ustanovení, které mělo podle dřívějšího plánu začít platit od 1. 9. 2020. Toto ustanovení stanovilo povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka - chůvu. Jelikož došlo zákonem ke zrušení povinnosti přijímat 2leté děti do mateřských škol, přistoupilo MŠMT i k této úpravě. Tam, kde přesto budou mít dvouleté děti v mateřských školách zapsané, mohou být chůvy nadále financovány z prostředků evropských fondů prostřednictvím tzv. šablon. Zachováno naopak zůstává, že se od 1. září za každé dítě mladší 3 let nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy snižuje o 2 děti, nejvýše o 6 dětí. Třídy s nejmenšími dětmi proto budou méně početné.

Změny v oblasti financování školství

  • S účinností od 1.10.2020 dochází k dílčím změnám v oblasti financování regionálního školství. Je zaveden nový institut tzv. ad hoc normativu (přidělení mimořádných finančních prostředků státního rozpočtu) v průběhu kalendářního roku, který MŠMT umožní přidělit veřejným školám a školským zařízením peníze na předem určený okruh výdajů a účel. V návaznosti na to se ruší rozvojové programy, které přinášely do škol a školských zařízení a krajských úřadů nadbytečnou administrativu. Dále se rozšiřuje možnost použít finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV) i na dopravu na školní akce. Konečně se vytváří legislativní opora pro možnost normovat doplňkové pedagogické pozice „na školu“, což do budoucna umožní přidělovat státní finanční prostředky např. na školní psychology či asistenty pedagoga stabilně a cíleně se zohledněním velikosti či struktury školy.

AKTUALIZOVÁNO k 26. 8. 2020:

Na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví byly upraveny informace týkající se nošení roušek a pořádání hromadných akcí.

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější dotazy budou průběžně aktualizovány.

Roušky -  V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí (více u informací k hromadným akcím). Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení (info dostupné také v manuálu).

Pořádání hromadných akcí - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 zakázalo pořádání hromadných akcí nad 1000 osob (pokud se pořádají převážně ve vnějších prostorech), resp. do 500 osob (pokud se pořádají převážně ve vnitřních prostorech) s tím, že je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100 osob.

Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení pořádaly hromadné akce, pokud se ale rozhodnou hromadnou akci pořádat, jsou povinny řídit se uvedeným mimořádným opatřením. V případě škol a školských zařízení se bude jednat především o kulturní představení (např. školní představení, besídky), hudební představení, sportovní akce či o slavnosti (např. vítání žáků prvních ročníků s rodiči).

V případě, že se škola či školské zařízení rozhodne hromadnou akci uspořádat, doporučujeme nastavit pravidla tak, aby se minimalizovalo riziko šíření nákazy.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Mimořádné finance na ICT vybavení -Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy. Mateřské školy, střední školy nebo nižší ročníky víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat.

Jídelny doporučujeme neumožňovat samoobslužný výdej jídel, dále doporučujeme, aby příbory jednotlivě vydával pracovník školní jídelny.

Učitel v karanténě - Jak je uvedeno v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

MAP II Publicita projektu Publicita projektu