Zápis na školní rok 2020/21

8. 5. 2020 -

Pokyny pro rodiče a dokumenty ke stažení.

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 • Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje přihlášku datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním ve škole – do poštovní schránky nebo po telefonické domluvě
 • Vyplňujte, prosím, čitelně

 

Podání žádosti 1 zde o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID schránky
 2. e-mailem hrasekms@mendelu.cz  (pokud je to možné, s ověřeným elektronickým podpisem)
 3. poštou (UMŠ Hrášek, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno, prosíme ne doporučeně), nebo vložením do schránky
 4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě (tel. 737 513 376)

Preferujeme doručení datovou schránkou nebo e-mailem.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování včetně PSČ
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola - UMŠ Hrášek, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování včetně PSČ

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pro doložení rodného listu dítěte platí, že stačí odeslat jeho prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované 2 zde, a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle dokladu o očkování (dětský očkovací kalendář 3 zde) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. V případě přijetí do školky pak musí s aktuálním datem doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění  4 zde

 

Děti jsou přijímány dle Kritérií pro přijímání dětí do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně  5 zde

O (ne)přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován telefonicky, e-mailem nebo písemným rozhodnutím.

Příspěvek na vzdělávání činí 2 850.- Kč/ měsíc, stravné 44.- Kč/den. Strava je dovážena ze školní jídelny ZŠ Horní.

V souvislosti s bezkontaktním zápisem  tedy nemusíte mít potvrzený evidenční list 6 zde, pouze ho vyplňte na přední straně (kromě tabulky) a na zadní straně (kromě vyjádření lékaře) a podepište.

 

PROČ HRÁŠEK?

 • Jsme školka 21. století – vzdělávací nabídka v naší školce stojí na moderních vzdělávacích principech
 • Zaměřujeme se na environmentální výchovu a rozvoj IT dovedností, do vzdělávací nabídky vhodně zapojujeme moderní digitální techniku
 • Nabízíme kroužky Lesáček, pohybově – taneční kroužek a anglický jazyk
 • Absolvujeme množství kvalitních vzdělávacích akcí během školního roku ve školce i mimo školku
 • Dvoutřídní moderní školka rodinného typu
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor s respektujícím přístupem k dětem, individualizace vzdělávání
 • Zázemí Mendelovy univerzity v Brně jako zřizovatele

 

 

Webové stránky školy – nové  budou postupně doplněny a aktualizovány:

https://mshrasek.mendelu.cz/

www.hrasekms.cz

 

Facebook – Hrášek mateřská škola:

https://www.facebook.com/hrasek.materskaskola

 

Kontaktní údaje:

 

UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HRÁŠEK MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Mgr. Martina Schoříková, ředitelka školy

mobil 737 513 376

hrasekms@mendelu.cz 
IČO: 71 342 338
https://mshrasek.mendelu.cz/

ID schránky: wmvmcug

MAP II Publicita projektu Publicita projektu